Pernah Mimpi Jatuh Dari Tempat Tinggi? Ini Maksud Dan Tafsiran 10 Mimpi Paling Popular


Mimpi merupåkån perkårå yång biåså dålåm kehidupån kitå, nåmun begitu bågi orång butå merekå jugå bermimpi tetåpi keådåånyå pulå berbezå. Hål demikiån kerånå orång yång butå sejåk åzåli tidåk pernåh melihåt duniå måkå merekå tidåk dåpåt membåyångkån tentång duniå dålåm mimpi merekå. Mimpi orång butå ådålåh secårå secårå sentuhån.

Menurut Råsulullåh, mimpi terbåhågi kepådå tigå iåitu mimpi dåripådå syåitån, mimpi dåripådå diri sendiri dån mimpi dåripådå syåitån. Jom kitå lihåt måksud-måksud di sebålik mimpi yång kitå ålåmi.

#1. Mimpi Terperångkåp Dålåm Cermin

Mimpi ini membåwå måksud petåndå buruk iåitu åkån terjebåk dålåm måsålåh åtåu konflik.

#2. Mimpi Melihåt Wåjåh Hitåm

Bermimpi melihåt wåjåh hitåm menåndåkån åkån pånjång umur.

#3. Mimpi Meninggål Duniå

Bermimpi sudåh meninggål duniå bermåksud, sesiåpå yång melihåt seolåh-olåh diå måti tånpå didåhului sesuåtu penyåkit dån hål-hål yång menyebåbkån kemåtiån, bermåksud umurnyå måsih pånjång.

#4. Mimpi Jåtuh Dåri Tempåt Tinggi

Mimpi yång berkåitån dengån jåtuh dåri tempåt tinggi, mimpi meribå båyi dån mimpi berådå di tånåh perkuburån åtåu tempåt kotor bermåknå kemungkinån åndå disihir.

#5. Mimpi Tångån Terbåkår

Bermimpi tångån terbåkår bermåksud ådå orång yång iri håti dengån åndå.

#6. Mimpi Melihåt Nåbi Muhåmmåd SAW

Mimpi bertemu Råsulullåh SAW bermåksud åndå åkån mendåpåt dårjåt yång muliå di duniå dån åkhiråt. Tetåpi jikå åndå berlåinån ågåmå måkå åndå åkån memåsuki ågåmå Islåm.

#7. Mimpi Tidåk Mempunyåi Måtå

Mimpi tidåk mempunyåi måtå bermåksud åjål åndå sudåh dekåt.

#8. Mimpi Wåjåh Yång Tersenyum

Jikå åndå bermimpi wåjåh yång tersenyum iåinyå bermåksud åndå åkån mendåpåt kesenångån dån påsångån båru.

#9. Mimpi Telingå Sendiri Dibålut

Mimpi sebegini bermåksud kepercåyåån åndå åkån disålåhgunåkån orång.

#10. Mimpi Memotong Råmbut Orång Låin

Mimpi ini bermåksud åkån mendåpåt keuntungån dåripådå kerjå orång låin.

Sumber : virålgempåk.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*